Skip to main content

Estudi sobre encongiment

A Korda’s apliquem uns acabats en les nostres cordes que ens permeten aconseguir un millor comportament de l’encongiment durant la seva vida útil. A causa de la matèria primera amb les quals es fabriquen, es produeix un encongiment en totes les cordes semiestátiques al llarg de la seva vida, especialment les primeres vegades que entren en contacte amb l’aigua. En la gràfica inferior es pot observar de forma aproximada l’evolució de l’encongiment que experimenten les cordes amb i sense acabats.
Una corda normal, sense cap acabat, el primer dia que entra en contacte amb l’aigua encongeix entre un 4% i un 8%. Al primer contacte amb l’aigua, una corda Korda’s, encongirà només entre un 1% i un 2%.
La corba reflecteix l’evolució de les cordes en funció dels cicles complets de mullat i assecat. Com es pot observar en la gràfica, els primers cicles de mullat-secat mostren un major encongiment. No obstant això, en els següents cicles, encara que les cordes continuen encongint, ho fan amb menor intensitat. Els nostres processos productius ens permeten oferir cordes encongides en fàbrica. Gràcies a aquests processos aconseguim evitar el gran encongiment de la corda que es produeix durant els primers cicles de mullat-assecat.

* Cal tenir en compte que els valors que els fabricants facilitem en les instruccions d’ús, són molt inferiors als reals ja que la prova d’encongiment es realitza sense assecar la corda, tal com la norma indica.